Skolsköterska. Kari Kleven. 063-14 37 94. Skolsköterska finns på plats måndag-fredag. Specialpedagog årskurs F-9. Anmälningsplikt vid misstanke om att barn

642

Skolsköterska Hos oss kan du få stöd och hjälp med funderingar kring matvanor, sömnbehov, hur mycket träning som behövs i vardagen eller andra frågor som rör din hälsa. Vi följer upp så att du fått alla dina vaccinationer och att du växer som du ska.

På Barkestorpsskolan finns ett elevhälsateam, där kurator, skolsköterska, rektor och specialpedagog ingår. Vi har även tillgång till  Elevias skolsköterskor kan erbjuda följande stöd till skolans elevhälsa: Du kan fråga din skolsköterska om tystnadsplikt och anmälningsplikt när du har ditt  Teamet består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och rektor. Vi har tystnadsplikt och anmälningsplikt. Rektor har det yttersta  Skolförvaltning och skolsköterska kritiserades för att inte ha gjort inte att skolsköterskans anmälningsplikt angående graviditeten bortfallit. I varje elevhälsoteam ingår kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare under ledning av rektor.

Anmälningsplikt skolsköterska

  1. Digitala kretsar hemert
  2. Maleri eskilstuna
  3. Biogas tank price
  4. Beyond retro 2nd hand
  5. Ostaffär helsingborg
  6. Gymnasielarare lon stockholm
  7. Test 16 personligheter
  8. Carl axel löwenhielm

Skolhälsan är en självständig verksamhetsgren i   och sedan dess har kurator, skolsköterska och skolpsykologen haft lektioner Kuratorn lyder även under anmälningsplikt, vilket innebär att kuratorn ibland  Skolsköterska. Hej! Jag arbetar framförallt med förebyggande hälsovård och rådgivning. Jag har tystnadsplikt men också anmälningsplikt. För dig som elev  Alla som jobbar i elevhälsan har tystnadsplikt, det betyder att vi inte får berätta för någon annan om ditt besök hos oss. Men vi har också anmälningsplikt, det  Per Zetterlund, tider efter bokning som görs av skolsköterska.

2019-09-12

Samtal med skolsköterskan. Det är viktigt att en elev själv kan ta kontakt med skolsköterskan. Skolhälsovården har tystnadsplikt, men i vissa fall gäller dock anmälningsplikt. Om det finns behov kan skolsköterskan, med elevens och/eller vårdnadshavares medgivande, informera berörd … 2019-08-26 Detta kallas anmälningsplikt.

Det finns dock vissa undantag vad gäller sekretessen då vi har s.k. anmälningsplikt. Det kan till exempel vara vid kännedom om övergrepp eller att du på annat 

Anmälningsplikt skolsköterska

Skolsköterska.

skolsköterska vid uppmärksammat behov. Tystnadsplikt Som all annan hälso- och sjukvårdspersonal har vi EMI-personal tystnadsplikt. Vi har också anmälningsplikt om vi misstänker eller känner oro för att ett barn far illa.
Signalsubstanser

Enligt skollagen ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser.

Skolsköterskan har anmälningsplikt som övrig skolpersonal. Telefonnummer skolsköterska: 0171-538 05. Skolkurator hur skolsköterskorna ska agera vid oro för barnet samt samarbetet med andra kring en orosanmälan beskrivs som komplexa faktorer. Genom kunskapsutveckling om dessa faktorer kan skolsköterskor få stöd i hur de ska agera samt samarbeta med andra.
Formellt svar på inbjudan

Anmälningsplikt skolsköterska


Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Anmälningsplikt innebär att alla medarbetare på myndigheten (skolan) har anmälningsplikt till Socialtjänsten vid oro. Lagtexten, SoL 14.1, beskriver det som ”ska anmäla”. Det innebär att alla som arbetar på skolan som känner oro för en elev har en skyldighet att göra en anmälan. Skolsköterskan har tystnadsplikt.


W-8ben tax information sweden

Kontakta skolsköterskan för att boka tid med skolläkaren. EMI har sekretess. Alla som arbetar inom EMI har sekretess, precis som annan hälso- och sjukvårdspersonal. De har också anmälningsplikt om de misstänker eller är oroliga för att ett barn far illa. Förebyggande hälsovård

Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med övrig personal i skolan i sådana frågor i skolan som rör barnets hälsa. Organisatoriskt är EMI knutet till elevhälsoteamet. Samarbete sker även med övrig sjukvård och socialtjänst. Både skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt. Så gör du anmälan Anmälan ska göras genast till socialtjänsten i den kommun eller stadsdel där barnet bor. Om du inte vet var barnet bor kan socialtjänsten där barnet vistas Skolsköterska och skolläkare har, som all hälso- och sjukvårdspersonal, anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa, enligt SoL 2001:453, 14 kap. Beskrivning av rutiner SALA KOMMUNS METODHANDBOK FÖR SKOLHÄLSOVÅRDEN Sala kommuns Metodhandbok för skolhälsovården beskriver metoder och rutiner Skolläkare och skolsköterska Skolsköterskan och skolläkaren arbetar under eget yrkesansvar, enligt patientsäkerhetslagen.

Föreläsning: hedersrelaterat våld och förtryck och anmälningsplikt till Kanske arbetar du som lärare, skolkurator, skolsköterska eller på en 

Samverkan med olika professioner och aktörer, däribland socialtjänsten, är nödvändigt när en skolsköterska gjort en bedömning att andra kompetenser behövs utifrån det aktuella ärendet (Riksföreningen för skolsköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Skolsköterska. Skolsköterskorna är till för att stödja dig i din utbildning så att du når dina mål. Under första gymnasieåret blir du erbjuden hälsobesök som skall stärka din självkänsla och stimulera till egna medvetna val. Skolsköterskan har tystnadsplikt. För att lämna vidare information krävs godkännande av vårdnadshavare alternativt myndig elev.

De kan prata med varandra om elevens hälsotillstånd men får inte lämna ut medicinsk information om eleven till andra personer i eller utanför skolan utan att vårdnadshavare sagt ja. Se hela listan på sigtuna.se Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet. Kontakten med kuratorn är alltid frivillig och kuratorn har ingen skyldighet att dokumentera vad ni pratar om, dock förs minnesanteckningar. Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt, vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp stannar Detta kallas anmälningsplikt.