Sakprosa är dels det skriftspråk och den stilart som eftersträvas i informerande text utan litterära ambitioner, dels texter skrivna i informerande syfte. ”Sakprosa” har alltså två betydelser: det är en stil, och en genre. Till exempel skrivs en encyklopedi som Wikipedia i sakprosastil, och består av texter i sakprosagenren. Andra exempel på sakprosatexter är recept, bruksanvisningar och nyhetsartiklar. Genren sakprosa kan också kallas facklitteratur.

4842

9 sep 2014 Måste hinna med allt och helst lite till. Vi ska läsa skönlitterära böcker från olika författare, diverse sakprosatexter, lära ut läsförståelsestrategier, 

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. Centralt innehåll i kursplanen i årskurs 3 och hur det finns representerat i det nationella provet – ämnet svenska vars och ens språkliga repertoar. Inom kursen behandlas olika genrer av både skönlitteratur och sakprosa med viss tonvikt på olika slag av sakprosatexter. Kursen tar upp översättning av sakprosatexter inom olika genrer och för olika målgrupper. Du tränar på att producera måltexter som är anpassade till olika  I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla Berättande texter och sakprosatexter:. sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Olika sakprosatexter

  1. Viktor winroth
  2. Sveriges radio program 1
  3. Gymnasium växjö
  4. Hur skriver man en uppsats

Grundläggande begrepp inom textforskningen utgör en central del (bl.a. text, sakprosa, genre, intertextualitet, diskurs, register). Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivtsätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. analysera olika typer av sakprosatexter med avseende på funktion, genre och stil. Delkursen yrkeskunskap ger en praktisk yrkesorientering för blivande översättare i att söka, värdera och använda hjälpmedel av relevans för översättningsarbetet samt att tillämpa yrkesetiska regler för verksamhetsområdet översättning.

Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

olika former av sakprosa”. Vidare definieras sakprosatexter som beskrivande, förklarande, instruerande, utredande och argumenterande. De sakprosatexter som eleverna möter ska enligt Kommentarmaterial till Kursplanen i Svenska (2011) ”vara texter som kan stödja utvecklingen av förmågor som anges i syftet med ämnet svenska”. Material(från(www.etthalvtarkpapper.se(!

Berättande texter och sakprosatexter. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 

Olika sakprosatexter

Vi skapar gemensamma sakprosatexter. Vi jämför hela tiden med dem vi arbetat med tidigare. Eleverna skapar egna sakprosatexter . Syfte - att läsa olika texttyper (skönlitterära texter, B1, samt sakprosatexter, B2) - att öva läsförståelse .

Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkli- sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag Skapande av texter där ord och bild samspelar BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika … • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form.
Sjukintyg arbetsgivare kommunal

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

du visar din läsförståelse genom att sammanfatta olika texters innehåll i kronologisk.
Hannah stanton jones

Olika sakprosatexter

Läsa andra sakprosatexter. Gemensamma genomgångar av olika slags texter och deras språkliga drag. Diskussioner kring lästa texter och skrivuppgifter i form av läsloggar.

av M Nilsson · 2015 — Svenskämnet kan delas in i fem olika kunskapsområden, varav ett är “Berättande texter och sakprosatexter” och är det område som står i fokus  av E Eklund · 2016 — skaffa sig kunskap om till exempel medeltiden, miljön eller olika religioner berättande texter och sakprosatexter som ett av de fem kunskapsområdena i det  Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik,  Syfte. Lektionstipset syftar till att utveckla elevernas förmåga att skriva en sakprosatext och att söka information i olika källor.


Safe team velocity

skrivit ett flertal romaner, dramer, dikter, noveller och sakprosatexter. syfte att studera hur ämnet litteraturhistoria har framställts i olika medier under en 

Vidare framkommer för ämnet svenska framkommer att undervisningen ska syfta till att eleverna ska få möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa (Lgr 11, s.79). Läsa andra sakprosatexter. Gemensamma genomgångar av olika slags texter och deras språkliga drag.

Delkursen uppmärksammar olika skrivstrategier och ger träning i att skriva en rad olika typer av sakprosatexter utifrån olika syften och 

− Berättande  Samtidigt finns det många olika typer av sakprosatexter. Den här läroboken är ett exempel på en sakprosatext. I tid ningar hittar du andra typer  Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika  formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen Berättande texter och sakprosatexter. • Berättande texter och  ○Arbeta med bokcirkelssamtal, eleverna kommer att läsa skönlitterära verk i en satsning att stimulera läslust, tolka olika sakprosatexter/skönlitteratur och sedan  Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga presentationer, till exempel digitala verktyg.

Eleverna skapar egna sakprosatexter . Syfte - att läsa olika texttyper (skönlitterära texter, B1, samt sakprosatexter, B2) - att öva läsförståelse .